چک ولو ( check valve ) یا شیر یک طرفه سیستم اطفاحریق FM200

شیر یکطرفه یا چک ولو از برگشت جریان گاز fm200 جلوگیری می نماید