کپسول چرخدار 25 لیتری آب و گاز

 از این خاموش کننده ها برای اطفاء حریق های کلاس A و بخصوص برای خنک کردن قسمت های داغ باقیمانده پس از عملیات اطفاء و در خنک سازی کامل حریق استفاده میشود . در این نوع خاموش کننده ها از هوا یا نیتروژن تحت فشار همراه آب استفاده میشود. هنگام تخلیه خاموش کننده، گاز تحت فشار آب را از طریق لوله سیفون خاموش کننده به سمت شیلنگ تخلیه هدایت می کند . یک فشارسنج روی خاموش کننده قرار دارد که فشار داخل خاموش کننده را نشان میدهد این فشارسنج باید همواره کنترل شود تا فشار هوای سیلندر از حد مجاز بیشتر یا کمتر نباشد . در برخی موارد مایع کف کلاس A برای افزایش تأثیر این خاموش کننده به آن اضافه میشود که سبب نفوذ بیشتر آب در عمق مواد سوختی حریق می شود.

در پایین همین صفحه میتوانید از نحوه استفاده ، جانمایی و سایر مطالب مرتبط با کپسول های آتش نشانی اطلاعات کسب کنید.