نازل شیردار آلمانی awg

نازل شیردار سه حالته تمام فلزی آتش نشانی سایز 1/2 2 اینچ برند awg آلمان

در حقیقت به دهانه خروجی آب از سر شیلنگ آتش نشانی را نازل می گویند. وظیفه نازل تبدیل انرژي فشاري آب به انرژي جنبشی براي ایجاد پرتاب مناسب است.