آشنایی با هشدارها و علائم ايمني

آشنایی با هشدارها و علائم ايمني

براي اينكه بتوانيم در برخورد با مواد خطرناك، بخوبي از برچسب هاي ايمني الصاق شده بر روي آنها استفاده كنيم بايد با مفهوم شكل ها و حروف نشان داده شده در جدولهاي زير آشنا باشيم:

جدول توصيفي بر چسب گذاري مخاطرات مواد شيميايي

 

در صورت خشك بودن ماده قابل انفجار استR1
خطر انفجار ماده بر اثر ضربه ، اصطكاك ، حريق يا ساير منابع اشتعال و احتراق وجود داردR2
خطر شديد انفجار بر اثر ضربه ، اصطكاك ، حريق يا ساير منابع اشتعال و احتراق وجود داردR3
خطر تشكيل تركيبات بسيار حساس انفجاري فلزي ماده وجود داردR4
بر اثر حرارت ديدن ممكن است منفجر شودR5
خطر انفجار ماده در تماس يا بدون تماس با هوا وجود داردR6
ممكن است باعث ايجاد حريق شودR7
تماس با مواد قابل اشتعال ممكن است باعث ايجاد حريق شودR8
امكان انفجار در صورت مخلوط شدن با مواد قابل اشتعال وجود داردR9
قابل اشتعال استR10
بسيار قابل اشتعال استR11
به شدت قابل اشتعال استR12
به شدت با آب واكنش مي دهدR14
تماس با آب باعث آزاد شدن گازهاي بسيار قابل اشتعال مي شودR15
امكان انفجار ماده در صورت مخلوط شدن با مواد اكسيد كننده وجود داردR16
به صورت خود به خود در هوا مشتعل مي شودR17
در هنگام استفاده امكان تشكيل مخلوط قابل اشتعال ، انفجار بخار ماده با هوا وجود داردR18
ممكن است تشكيل پر اكسيد هاي قابل انفجار دهدR19
در صورت استنشاق زيان آور مي باشدR20
در صورت تماس با پوست زيان آور مي باشدR21
در صورت خوردن زيان آور مي باشدR22
در صورت استنشاق سمي مي باشدR23
در صورت تماس با پوست سمي مي باشدR24
در صورت خوردن سمي مي باشدR25
در صورت استنشاق  بسيار سمي مي باشدR26
در صورت تماس با پوست بسيار سمي استR27
در صورت خوردن  بسيار سمي مي باشدR28
در اثر تماس با آب گازهاي سمي آزاد مي كندR29
در هنگام استفاده ممكن است بسيار قابل اشتعال شودR30
در تماس با اسيدها باعث آزاد شدن گازهاي سمي مي شودR31
در تماس با اسيدها باعث آزاد شدن گازهاي  بسيار سمي مي شودR32
خطر ايجاد اثرات تجمعي ماده وجود داردR33
باعث ايجاد سوختگي مي شودR34
باعث ايجاد سوختگي شديد مي شودR35
باعث تحريك چشمها مي شودR36
باعث تحريك دستگاه تنفسي مي شودR37
باعث تحريك پوست مي شودR38
خطر ايجاد عوارض بسيار شديد برگشت ناپذير وجود داردR39
دلايل و شواهد محدودي دال بر سرطانزا بودن ماده وجود داردR40
خطر آسيب جدي به چشمها وجود داردR41
در صورت استنشاق ممكن است باعث ايجاد حساسيت شودR42
در صورت تماس پوستي  ممكن است باعث ايجاد حساسيت شودR43
خطر انفجار ماده بر اثر حرارت ديدن در محيط هاي بسته وجود داردR44
ممكن است باعث ايجاد سرطان شودR45
ممكن است باعث ايجاد آسيب هاي ژنتيكي و وراثتي شودR46
در صورت تماس طولاني امكان خطر آسيب هاي شديد بهداشتي وجود داردR48
در صورت استنشاق ممكن است باعث ايجاد سرطان شودR49
براي آبزيان بسيار سمي استR50
براي آبزيان سمي استR51
براي آبزيان زيان آور مي باشدR52
ممكن است باعث ايجاد عوارض نامطلوب طولاني مدت در محيط هاي آبي شودR53
براي گياهان سمي استR54
براي حيوانات  سمي استR55
براي موجودات خاكزي   سمي استR56
براي زنبورها سمي استR57
ممكن است باعث ايجاد عوارض نامطلوب طولاني مدت در محيط زيست شودR58
براي لايه ازن خطر ناك مي باشدR59
ممكن است باعث عدم عملكرد و آسيب دستگاه توليد مثل شودR60
ممكن است براي جنين خطرناك باشدR61
امكان خطر عدم عملكرد و آسيب دستگاه توليد مثل وجود داردR62
امكان خطر آسيب براي جنين وجود داردR63
ممكن است براي كودكان شير خوار زيان آور باشدR64
زيان آور است : در صورت خوردن ممكن است باعث ايجاد آسيب ريوي شودR65
تماس بلند مدت با ماده ممكن است باعث خشكي و ترك خوردگي پوست شودR66
بخارات ماده ممكن است باعث خواب آلودگي و سرگيجه شودR67
امكان ايجاد عوارض غير قابل بازگشت وجود دارد

R68

این مطلب را هم ببینید
واکنش بدن انسان نسبت به حرارت

 

جدول توصيفي بر چسب گذاري  ايمني  مواد شيميايي

 

در محل بسته نگهداري كنيدS1
دور از دسترس كودكان نگهداري كنيدS2
در جاي خنك نكهداري كنيدS3
دور از محل زندگي افراد نگهداري كنيدS4
محتويات را در زير ( مايع مناسب توسط سازنده مشخص مي گردد ) نگهداري كنيدS5
محتويات را در زير آب نگهداري كنيدS5/1
محتويات را در زير نفت خام نگهداري كنيدS5/2
محتويات را در زير روغن پارافين نگهداري كنيدS5/3
ماده را زير  ( گاز خنثي كه توسط سازنده مشخص مي شود ) نگهداري كنيدS6
زير نيتروژن نگهداري كنيدS6/1
زير آرگون نگهداري كنيدS6/2
ظروف را كاملا در بسته نگهداري كنيدS7
ظروف را در جاي خشك نگهداري كنيدS8
ظروف را در محلي داراي تهويه عمومي مناسب نگهداري كنيدS9
ظروف را بصورت آب بندي شده نگهداري كنيدS12
دور از مواد غذايي ، نوشيدني ها و غذاي حيوانات نگهداري كنيدS13
دور از ( مواد ناسازگاري كه سازنده مشخص مي كند ) نگهداري كنيدS14
دور از مواد احياكننده ، مواد اسيدي و قلياها تركيبات فلزات سنگين نگهداري كنيدS14/1
دور از مواد اكسيد كننده ، مواد اسيدي و تركيبات فلزات سنگين نگهداري كنيدS14/2
دور از آهن  نگهداري كنيدS14/3
دور از آب و قليا ها   نگهداري كنيدS  14/4
دور از اسيدها    نگهداري كنيدS  14/5
دور از قليا ها   نگهداري كنيدS  14/6
دور از فلزات  نگهداري كنيدS  14/7
دور از مواد اكسيد كننده و مواد اسيدي نگهداري كنيدS  14/8
دور از مواد آلي قابل اشتعال  نگهداري كنيدS  14/9
دور از اسيدها ، مواد احياء كننده و مواد قابل اشتعال نگهداري كنيدS  14/10
دور از مواد قابل اشتعال نگهداري كنيدS  14/11
دور از حرارت نگهداري كنيدS  15
دور از منابع اشتعال نگهداري كنيد – سيگاركشيدن ممنوعS  16
دور از مواد قابل اشتعال ( جامد ) نگهداري كنيدS17
ظروف را با دقت حمل و باز نمائيدS 18
در هنگام كار از خوردن و آشاميدن بپرهيزيدS 20
در هنگام كار از استعمال دخانيات بپرهيزيدS 21
بخارات ماده را استنشاق نكنيدS 22
گازها ،بخار ، فيوم ، اسپري ماده را استنشاق نكنيدS 23
گاز ماده را استنشاق نكنيدS 23/1
بخار ماده را استنشاق نكنيدS 23/2
اسپري ماده را استنشاق نكنيدS 23/3
فيومهاي ماده را استنشاق نكنيدS 23/4
 بخار و اسپري ماده را استنشاق نكنيدS 23/5
از تماس ماده با پوست خودداري كنيدS 24
از تماس ماده با چشمها خودداري كنيدS 25
در صورت تماس ماده با چشمها ، چشمها را با آب فراوان بشوئيد و سپس به پزشك مراجعه كنيدS 26
فورا همه لباسهاي آلوده را از تن در آوريدS 27
بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با …… فراوان  بشوئيد  ( توسط سازنده مشخص مي شود )S 28
بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آب فراوان  بشوئيدS 28/1
بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آب  فراوان و صابون  بشوئيدS  28/2
بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آب  فراوان و صابون   بشوئيد  و در صورت امكان با پلي اتيلر پوست را بشوئيد .S 28/3
بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با پلي اتيلن گليكول 300    و اتانول ( 2:1 )   همراه آب بشوئيدS  28/4
بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با پلي اتيلن گليكول  400     بشوئيدS 28/5
بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با پلي اتيلن گليكول  400     بشوئيد و سپس پوست را با آب فراوان بشوئيدS 28/6
بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آب و صابون اسيدي  بشوئيدS28/7
از ريختن مواد به داخل فاضلاب خودداري كنيدS 29
هرگز آب را به اين ماده اضافه نكنيدS 30
احتياطهاي لازم را در برابر الكتريسيته ساكن رعايت كنيدS 33
اين ماده و ظروف آن بايد با يك روش ايمن دفع شوندS 35
از لباسهاي مناسب حفاظتي استفاده كنيدS 36
از دستكش ايمني مناسب استفاده كنيدS 37
در هنگام نبود تهويه كافي از تجهيرات تنفسي مناسب استفاده كنيدS 38
از عينك ايمني يا نقاب حفاظ صورت استفاده كنيدS 39
براي تميز كردن كف محل و تمام اشياء آلوده به اين ماده از …………… استفاده كنيد ( توسط سازنده مشخص مي شود )S 40
براي تميز كردن كف محل و تمام اشياء آلوده اين ماده از آب فراوان استفاده كنيدS 40/1
در هنگام حريق يا انفجار از استنشاق فيومهاي ماده خودداري كنيدS 41
در هنگام ايجاد فيوم يا اسپري ماده از تجهيزات تنفسي مناسب استفاده كنيدS 42
در هنگام حريق از ……… ( نوع اطفاء كننده حريق توسط سازنده مشخص مي شود ) استفاده كنيدS 43
در هنگام حريق از آب استفاده كنيدS 43/1
در هنگام حريق از آب يا پودر اطفاء حريق استفاده كنيدS 43/2
در هنگام حريق از پودر اطفاء حريق استفاده كنيد – از آب هرگز استفاده نكنيدS 43/3
در هنگام حريق از دي اكسيد كربن استفاده كنيد – از آب هرگز استفاده نكنيدS 43/4
در هنگام حريق از ماسه استفاده كنيد – از آب هرگز استفاده نكنيدS 43/6
در هنگام حريق ازپودر فلزي استفاده كنيد –هرگز از آب  استفاده نكنيدS 43/7
در هنگام حريق از ماسه – دي اكسيد كربن يا پودر اطفاء حريق  استفاده كنيد –هرگز از آب استفاده نكنيدS 43/8
در صورت حادثه و يا احساس نا خوش فورا به پزشك مراجعه كنيدS 45
در صورت خوردن ماده فورا به پزشك مراجعه كنيد و بر چسب ماده يا ظرف ماده را نشان وي دهيدS 46
در دماي كمتر از ………… نگهداري كنيد ( توسط سازنده مشخص مي شود )S 47
در دماي كمتر از   25 درجه سانتيگراد نگهداري كنيدS 47/1
ماده را بوسيله ………… مرطوب نماييد ( ماده مناسب  توسط سازنده مشخص مي شود )S 48
ماده را بوسيله آب مرطوب نمائيدS 48/1
ماده را تنها در ظروف اصلي آن نگهداري كنيدS 49
ماده را با مواد ديگر مخلوط ……… نكنيد ( توسط سازنده مشخص مي شود )S 50
ماده را با اسيدها مخلوط  نكنيدS 50/1
ماده را با قلياها مخلوط  نكنيدS 50/2
ماده را با اسيدهاي قوي ، بازها ي قوي فلزات غير آهني يا نمك آنها مخلوط نكنيد .S 50/3
فقط در محلي داراي تهويه عمومي مناسب با ماده كار كنيدS 51
جهت مصرف داخلي بر روي سطوح وسيع توصيه نمي شود .S52
از تماس با ماده بپرهيزيد – دستورالعمل هاي تخصصي را قبل از استفاده تدارك ببينيد – براي استفاده كنندگان حرفه اي محدود مي باشدS 53
ماده و ظروف آن را در محلهاي مخصوص جمع آوري مواد و زباله هاي خطرناك يا ويژه دفع كنيدS 56
از ظروف مناسب جهت جلوگيري از آلودگي محيط زيست استفاده كنيدS 57
براي اطلاعات لازم در مورد بازيافت و استفاده دوباره از ماده به شركت سازنده يا پخش كننده ماده مراجعه كنيدS59
اين ماده و ظروف آن بايد بعنوان زباله هاي خطرناك دفع شوندS 60
از رها سازي ماده در محيط زيست خودداري كنيد . به دستورالعمل هاي ويژه يا برگه اطلاعات ايمني ماده مراجعه كنيدS 61
در صورت خوردن بيمار را وادار به استفراغ نكنيد . فورا به پزشك مراجعه كرده و ظرف يا بر چسب ماده را به وي نشان دهيدS62
در صورت استنشاق ماده ، بيمار را به هواي تازه منتقل كرده از او بخواهيد استراحت كندS63
در صورت خوردن ماده ، دهان را با آب بشوئيد (تنها در صورت هوشيار بودن بيمار )S64
این مطلب را هم ببینید
تاریخچه و فرهنگ آتش نشانی
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
error: حمایت از قانون کپی رایت یعنی احترام به حقوق خود و دیگران